นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


บริษัท บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด กับลูกค้าและคู่ค้าทุกท่าน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับบริษัทฯ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือติดต่อกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beautyinspire.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ การโทรศัพท์และการนัดหมายเข้าพบเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง


หากท่านต้องการติดต่อกับทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beautyinspire.com ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้าเว็บไซด์หัวข้อ "ติดต่อเรา" หรืออีเมล์และโทรศัพท์ ตามข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ตามนโยบาย (24hr. Call Back Guarantee)


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางบริษัทฯหรือทางเว็บไซด์ แต่หากท่านต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อลงทะเบียนรับข่าวสารและความสะดวกในรับบริการจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลได้ตามที่บริษัทฯกำหนด และท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ sales@beautyinspire.com


บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ


บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้า และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯนั้น อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัทฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากบริษัทฯไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว


บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ


บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beautyinspire.com จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1) ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ

2) ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3) ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

4) การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น


• บริษัทฯอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทฯยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ หรือองค์กรซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้


• บริษัทฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัทฯ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย


นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beautyinspire.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้


ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beatuyinspire.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม


ทางบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.beatuyinspire.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังทางบริษัทฯ ได้ 4 ช่องทาง คือ

• ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา

• ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail : sales@beautyinspire.com

• ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในส่วน แบบฟอร์มติดต่อเรา

• ช่องทางที่ 4 ติดต่อผ่านโทรศัพท์ Call Center : 02-116-2772 , 086-999-8665


ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้


นโยบายการรับประกันสินค้า (Product Warranty)

บริษัท บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการแก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา เราพร้อมให้ความมั่นใจและดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายการคืนสินค้าและการรับประกันสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเราโดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ หากเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

1) สินค้าที่มีปัญหา อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการผลิต เช่น ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่คงตัว บรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย และอื่นๆ ซึ่งทำให้สินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ โดยต้องแจ้งให้ทราบและส่งสินค้ามาเปลี่ยนภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

2) สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง โดยต้องแจ้งให้บริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ทราบและส่งสินค้ามาเปลี่ยนภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

3) สินค้าพัฒนาสูตร หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า สามารถปรับแก้ไขสูตรได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด


วิธีการและเงื่อนไขในการส่งเคลมสินค้า

1) ลูกค้าแจ้งรหัสสินค้า แสดงใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อ และแจ้งเลข LOT การผลิตกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข

2) บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหา กับสินค้าต้นแบบที่ผลิตและได้มีการเก็บตัวอย่างไว้ โดยทีมแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฯ หรือ การตรวจสอบโดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่บริษัทฯ มอบหมายและเชื่อถือได้

3) บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการสั่งซื้อในเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น โดยรับประกันสินค้าเฉพาะความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตและการขนส่งเท่านั้น


การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมในกรณีดังนี้

1) การเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีผลเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

2) ความเสียหายโดยมีสาเหตุจากการใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

3) ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลงโดยบุคคลอื่น

4)ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ


การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกัน ถือเป็นเด็ดขาด


บริษัท บิวตี้ อินสไปร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมดูแลและรับประกันสินค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ดูแลท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความมั่นใจการคุณภาพสินค้าและบริการ


ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สนใจสินค้าและบริการของบริษัท หรือให้ความไว้วางใจในด้านใดๆกับทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคน เราจะมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อความสำเร็จที่เรามีร่วมกัน